Extra info top-down onderwijs

Puntsgewijs kunt u hier de betekenis ervaren voor elke belanghebbende in een schoolomgeving.

(in English)

Betekenis voor leerlingen

De leerling voert de activiteiten uit die vermeld staan in de persoonlijke agenda. Deze agenda wordt beheerd en gevuld door de leerling zelf. Per schooldag zijn er vier dagdelen. Middels deze agenda wordt ook gezorgd voor optimale benutting van het schoolgebouw.

De leerling kiest uit dagdeelactiviteiten zoals leren, sport, muziek, overleg, voeding, constructie, debat, brevet, etc.. De leerling kan deze activiteit agenderen(soms in overleg) of met andere leerlingen de activiteit agenderen.

De leerling beheert ook het leerlingvolgsysteem. Daarin worden alle activiteiten en vorderingen van de leerling gearchiveerd.

De leerling kan alleen of in een groep speciale activiteiten organiseren in overleg met de leerkracht.

Elke leerling heeft een oudere buddy als vertrouwenspersoon en elke leerling is een buddy voor een jongere leerling. Naast deze ondersteuning kan de leerling overleg hebben met de eigen leerkracht.

Voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten is een brevet nodig. Een veiligheidsbrevet voor de keuken, bijvoorbeeld. Zonder brevet mag een leerling bepaalde activiteiten niet uitvoeren.

Tijdens de activiteit ‘leren’ kan de leerling kiezen uit de onderwerpen die beheerst moeten gaan worden voor het basis- voortgezet- en start-universitair onderwijs. Deze onderwerpen zijn gestoeld op de kerndoelen en eindtermen, opgesteld door de overheid. Per onderwerp krijgt de leerling informatie over waar het onderwerp vandaan komt, waar het voor gebruikt wordt en wat het onderwerp precies omhelst. Dit wordt op meerdere manieren voorgelegd aan de leerling die zelf kiest wat hij/zij er mee doet. Is een onderwerp volgens de leerling voldoende afgerond, dan agendeert de leerling een toets om te zien en te ervaren hoe goed hij of zij het onderwerp onder de knie heeft. Deze toets geeft het niveau aan van de leerling. Hij of zij kan ontevreden zijn over dit niveau en kan na verbetering de toets wederom afleggen.

De leerling kan altijd alle onderwerpen bekijken en oppakken. Het uiteindelijke niveau van de leerling wordt bepaald door de resultaten van alle toetsen.

Elke leerling kan in overleg mensen van buiten school uitnodigen voor een activiteit. Een leerling kan ook zorgen voor deelname of organisatie van bovenschoolse activiteiten zoals landelijke toernooien.

Betekenis voor leerkrachten
Elke leerkracht begeleidt en controleert ongeveer 50-60 leerlingen. De leerkracht kan de agenda’s inzien van zijn/haar leerlingen, kan overleggen met leerlingen over hun vorderingen en/of problemen. De leerkracht zorgt ook voor een goed en veilig verloop van de dag voor alle leerlingen.

De leerkracht kan op vraag, een leerling helpen met de keuze waarop een onderwerp het beste bestudeerd kan worden. Hij of zij kan de leerling over een drempel helpen waardoor de leerling weer verder kan.

De leerkracht krijgt meldingen vanuit het computerprogramma en kan daarop acteren. Hij of zij kan met de andere leerkrachten overleg plegen over bv. hoe een bepaalde leerling het beste geholpen is.

Een leerkracht verzorgt en onderhoudt de cursussen en uitgifte van brevetten.

Elke leerkracht ondersteunt en inspireert leerlingen om mooie en interessante activiteiten op te zetten of te volgen. Het meeste werk wordt door de leerlingen zelf gedaan.

Elke leerkracht zorgt er voor dat de leerling(en) na elke activiteit, de gebruikte ruimte opgeruimd achter laten. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van ruimtes ligt altijd bij de leerling(en) die daar een activiteit hebben ontplooit. De ruimtes moeten wel goed ingericht zijn of anders aangepast worden.

Elke leerkracht heeft contact met de ouders/opvoeders van zijn of haar leerlingen. Ook hiervoor is veel tijd beschikbaar. Samen met de leerling zorgen zij voor een omgeving van de leerling waarin hij/zij het beste uit zichzelf haalt qua leren en qua eigen ontwikkeling en voorbereiding op zijn of haar volwassen leven. De school en leerkrachten staan in dienst van die kernactiviteit van een leerling.

Betekenis voor ouders
Voor ouders is het na de initiële beslissing om hun kind naar een Open Space school te sturen, niet veel anders dan voor andere ouders. De leerling, hun kind, kan wel vaker om advies vragen binnen het gezin of bij familie of vrienden, hoe om te gaan met een bepaalde activiteit. Dit advies kan de leerling makkelijker uitvoeren omdat de leerling meer ruimte heeft voor het eigen functioneren.

De ouders kunnen makkelijker contact leggen met de leerkracht van hun kind en bespreken hoe zij samen het voor de leerling makkelijker kunnen maken om de door de leerling zelf gestelde doelen te laten bereiken. Ouders kunnen ook makkelijker en vanuit hun talenten, opleidingen en ervaringen, de school helpen met het faciliteren van activiteiten die door de leerlingen worden gevraagd.

Betekenis voor het schoolbestuur
Een schoolbestuur biedt met Open Space Onderwijs vernieuwend onderwijs aan. Het is inclusief onderwijs, top-down aanbod van leren en het ontwikkelen van de leerling op eigen niveau en snelheid waardoor de leerling zelfstandig en met veel zelfkennis en zelfvertrouwen kan starten met diens volwassen leven.

Een schoolbestuur heeft constant alle data beschikbaar om te constateren of het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Meldingen worden gedaan via het systeem als er problemen ontstaan. Het schoolbestuur heeft makkelijker contact met leerkrachten en leerlingen en kan daardoor snel en effectief optreden indien dat nodig is.

Voor een inspectie kan het schoolbestuur direct alle relevante informatie bovenhalen die de inspectie nodig heeft voor haar werk. Dit kan per leerling, per groep leerlingen of van alle leerlingen. Het werk en de inzet van de leerkrachten wordt ook in beeld gebracht door het systeem.

De kosten voor dit type onderwijs verschilt niet van de kosten van het huidige onderwijs.

Betekenis voor de maatschappij
De maatschappij heeft voordeel bij divers onderwijs. Hiermee bedient de samenleving een grotere groep leerlingen met passend onderwijs. Het ligt ook in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen om het onderwijs te differentiëren. Deze ontwikkeling kenmerkt zich door individualisme in een sociale context.

Voor de maatschappij is deze innovatie en verandering van de manier van onderwijs aanbieden, te vergelijken met de innovatie die bv. het Montessori-onderwijs bracht. Anders naar leerlingen kijken en anders met leerlingen omgaan dan tot nu toe gebruikelijk is(en was).

Wat is er al?
Dit concept is oorspronkelijk bedacht in 1999 onder de naam ‘de Boxschool’. Na verdere ontwikkeling en implementatie van nieuwe technische mogelijkheden is dit concept verder gegaan onder de huidige naam.

Ik heb veel contacten in het onderwijs, particulier en regulier, die interesse hebben in dit concept. Ik heb ook veel contacten met voorstanders van top-down onderwijs. Deze zijn meestal te vinden binnen de hoogbegaafdengroep. Op deze website kunt u met uw naam aangeven dat u graag Open Space Onderwijs gerealiseerd wilt zien.

De onderwerpen voor het basisschooldeel zijn in klad gereed. Deze zijn opgesteld in samenwerking met een leerkracht BO.

Er is een ondernemingsplan. Dit plan kunt u aanvragen via contact. Open Space Onderwijs gaat verhuurd worden aan scholen en particulieren. Scholen kunnen het concept laten aanpassen aan hun specifieke wensen. Met deze inkomsten kan alles betaald worden.

Een beschrijving van het computerprogramma is klaar.

Veel details van dit concept zijn bij mij bekend en doordacht. Ik kan virtueel rondlopen in dergelijke scholen en ‘zien’ hoe één en ander marcheert. Het is lastig om dit geheel in woorden over te brengen.

Hier is een kort filmpje waarin te zien is hoe een nieuwe leerling wordt rondgeleid in de school. Dit geeft een indruk van de werking van dit concept.

Wat is nog nodig?
Om vervolgstappen te kunnen nemen is geld nodig. Dit kan via een subsidie, een financiering of een zakenpartner zijn. Het geld is nodig voor het realiseren van het computerprogramma en de vulling daarvan. De inschatting is dat we met een half jaar de markt al op kunnen met dit mooie concept.

Middels een stichting of een BV kan Open Space Onderwijs verhuurd worden aan scholen en particulieren. Met deze directe inkomsten kan het startkapitaal terug verdiend worden. Het ondernemingsplan is vrijblijvend aan te vragen via contact.

Als ouder of toekomstige leerling kunt u uw steun geven aan dit concept met het plaatsen van uw naam op deze website. Zo kunt u meehelpen dit concept verwezenlijkt te krijgen. U kunt dit concept promoten via social media via de icoontjes op elke pagina en/of bij organisaties of personen onder de aandacht brengen die in staat zijn om dit concept van de grond te krijgen.

Daarnaast is het van belang om vroegtijdig de diverse onderwijsorganisaties te betrekken in het ontwikkelen van dit concept en vooral de ontwikkeling van de toetsen. Het doel is om geaccepteerd te worden als een volwaardig onderwijssysteem dat goedgekeurd is door de overheid. Scholen die dit systeem gaan toepassen voldoen dan aan de wet en komen in aanmerking voor financiering. En zij mogen dan diploma’s afgeven aan de leerlingen. Montessori is het gelukt, dan kan dat ook met Open Space Onderwijs.

Bovenstaande moet vanaf het begin de nodige aandacht krijgen om Open Space Onderwijs tot een succes te maken.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij vrijblijvend mailen via w.wind@ikbenhoogbegaafd.nl